Personvern / Privacy Policy

 

”Strømmen AS” (”oss”, ”vi”, eller ”vår”) driver http://www.strommen.no (”Nettstedet” eller ”Siden”). Denne siden informerer om våre retningslinjer vedrørende innsamling, bruk, og offentliggjøring av personlig informasjon vi mottar fra brukerne av nettsiden.

 

Vi bruker din personlige informasjon utelukkende for å forbedre nettsiden. Ved å bruke nettsiden, samtykker du til innhenting og bruk av informasjon i samsvar med retningslinjene for personvern.

 

Innhenting og bruk av informasjon

Når du bruker nettstedet vårt, kan vi be deg om å oppgi visse personlige opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personopplysninger kan omfatte, men er ikke begrenset til navn (”Personlig Informasjon”). Vi kan innhente følgende informasjon:

Navn og stillingsbetegnelse

Kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse

Demografisk informasjon som postnummer, preferanser og interesser

Annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser og/eller tilbud

 

Hva vi gjør med informasjonen vi samler

Vi trenger denne informasjonen for å bedre forstå dine behov og for å tilby deg en bedre service, særlig av følgende grunner:

  • Intern journalføring
  • Vi kan bruke informasjonen til å forbedre våre produkter og tjenester
  • Vi kan med jevne mellomrom sende reklamemail om nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon vi tror du kan finne interessant ved å bruke e-postadressen du har oppgitt.
  • Fra tid til annen kan vi også bruke informasjonen til å kontakte deg for markedsundersøkelser. Vi kan kontakte deg via e-post, telefon, faks eller post.
  • Vi kan bruke informasjonen til å tilpasse nettsiden etter dine interesser.
  • Vi kan gi informasjon til våre tredjeparter for markedsføring eller reklame.

 

Vi vil aldri selge informasjonen din.

 

Loggdata

Som mange nettstedsoperatører samler vi inn informasjon som webleseren din sender når du besøker vårt nettsted ("Loggdata"). Denne loggdataen kan inneholde informasjon som datamaskinens Internet Protocol ("IP") adresse, nettlesertype, nettleserversjon, sidene på vårt nettsted som du besøker, tid og dato for besøket, tid brukt på disse sidene og annen statistikk.

 

I tillegg kan vi bruke tredjeparts tjenester som Google Analytics som samler, overvåker og analysere dette.

 

Kommunikasjon

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsføring eller reklamemateriell og andre metoder.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er filer med liten mengde data, som kan inkludere en anonym unik identifikator.

 

Cookies sendes til nettleseren din fra en nettside og lagres på datamaskinens harddisk.

 

Som mange nettsteder, bruker vi "cookies" for å samle informasjon. Du kan be nettleseren din om å avvise alle cookies, eller om å si ifra når en informasjonskapsel sendes. Dersom du ikke aksepterer cookies, kan dette hindre deg fra å ta full nytte av nettstedet.

 

Videresalg/Remarketing

Vi bruker Google AdWords Remarketing til å annonsere vår hjemmeside over internettet, særlig på Google Displaynettverk (GDN). Denne nettsiden bruker 3. parts leverandører av re-marketing sporingskapsler, inkludert Google Adwords sporingskapser. Tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker informasjonskapsler til å vise annonser basert på noens seneste besøk på vår nettside. Dette gir oss muligheten til å lage spesialtilbud og fortsette å markedsføre våre tjenester til de som har vist interesse for vår tjeneste. Innsamlet data vil bli brukt i henhold til våre egne retningslinjer for personvern og Googles retningslinjer for personvern.

 

Sikkerhet

Sikkerheten av din personlige informasjon er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett, eller metode for elektronisk lagring, er 100% sikker. Selv om vi forsøker å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

 

Lenker til andre nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker slik at du enkelt kan besøke andre nettsteder av interesse. Men når du har brukt disse linkene til å forlate vår side, bør du være oppmerksom på at vi ikke har noen kontroll over det andre nettstedet. Derfor kan vi ikke være ansvarlig for beskyttelse og personvern av informasjon som du gir når du besøker slike sider, og slike sider er ikke underlagt denne personvernerklæringen. Du bør utvise forsiktighet og se på personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle nettsiden.

 

Endringer i retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene gjelder fra (add date), og vil fortsatt være gjeldende bortsett fra med hensyn til eventuelle endringer i bestemmelsene i fremtiden, som vil tre i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på denne siden.

 

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre våre retningslinjer for personvern når som helst, og du bør sjekke denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av tjenesten etter at vi har gjort noen endringer i retningslinjene for personvern på denne siden vil utgjøre din anerkjennelse av endringene og ditt samtykke til å overholde og være bundet av de endrede retningslinjene for personvern.

 

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen ber vi deg vennligst kontakte oss via e-post på info@strommen.no

 

Nettsidens eierinformasjon:

 

Strømmen AS

Kilengaten 31,

N-3117, Tønsberg, Norge

Tlf.: +47 33 33 66 90

E-post: info@strommen.no

 

Privacy Policy

 

"Strømmen AS" ("us", "we", or "our") operates http://www.strommen.no (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of

 

Personal Information we receive from users of the Site. We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 

Information Collection And Use

 

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

 

We may collect the following information:

 

name and job title

contact information including email address

demographic information such as postcode, preferences and interests

other information relevant to customer surveys and/or offers

 

What we do with the information we gather

 

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 

Internal record keeping.

We may use the information to improve our products and services.

We may periodically send promotional email about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.

From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail.

We may use the information to customize the website according to your interests.

We may provide your information to our third party partners for marketing or promotional purposes.

 

We will never sell your information.

 

Log Data

 

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

 

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this.

 

Communications

 

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other methods.

 

Cookies

 

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier.

 

Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

 

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, this may prevent you from taking full advantage of the website.

 

Remarketing

 

We use Google AdWords Remarketing to advertise our website across the Internet, in particular on the Google Display Network (GDN). This website uses 3rd party vendor re-marketing tracking cookies, including the Google Adwords tracking cookie. Third-party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on someone’s past visits to our Website. This allows us to make special offers and continue to market our services to those who have shown interest in our service. Any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and Google’s privacy policy.

 

Security

 

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

 

Links to other websites

 

Our website may contain links to enable you to visit other websites of interest easily. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

 

Changes To This Privacy Policy

 

This Privacy Policy is effective as of (add date) and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page.

 

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

 

Contact Us

 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by email info@strommen.no.

 

Website owner information

 

Strømmen AS

 

Kilengaten 31,

 

N-3117, Tønsberg, Norway

 

Tlf.: +47 33 33 66 90

 

E-mail: info@strommen.no